Azərbaycan kinosunun dili

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi dilçilik aparıcı elmi işçisisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Füzuli Mustafayevin “Azərbaycan kinosunun dili” kitabı çap olunub.

“Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunan kitabın baş redaktoru professor Nadir Məmmədli, elmi redaktoru professor İsmayıl Məmmədli, rəyçiləri filologiya elmləri doktorları Nəriman Seyidəliyev və Aslan Bayramovdur.

Kinonun cəmiyyət həyatındakı rolu artdıqca, müxtəlif filmlərdə Azərbaycan ədəbi dilinin işləkliyi gücləndikcə bu sahədə təhlillərə tələbat artır. Kinoda Azərbaycan dilinin həm yazılı, həm də şifahi forması özünü göstərir. Kino dilində fikrin, mənanın yaradılmasında sözlə yanaşı, başqa semiotik və qeyri-verbal vasitələr iştirak edir. Tamaşaçının dünyagörüşünü artırmaq məqsədi daşıyan hər hansı telefilm aparıcısı və ya kinoaktyor şifahi ədəbi dilə, onun səslənmə qaydalarına, nitq mədəniyyətinin tələblərinə və ədəbi normalarına hörmətlə yanaşılmalıdır.

Kitabda kino dilində vurğu, intonasiya, orfoepik normalar, şəkilçilərin, saitlərin və samitlərin tələffüzü, danışıq üslubu, kino dili və şifahi ədəbi dil, kino dili və nitq mədəniyyəti məsələləri araşdırılmışdır.